Yida Notice-Tianjin Yida Electroplating Co., Ltd. Xiaogan Branch